Skattesag om arbejde på norske skibe
 

Skattesag om arbejde på norske skibe

14-12-2016 15:27

 

Østre Landsret har den 13. december afsagt dom i en sag, som Søfartens Ledere har anlagt om skat og dobbeltbeskatning ved arbejde om bord på norsk skib. Dommen går imod Søfartens Ledere - og har dermed stor betydning for vores medlemmer, der sejler i norske skibe. Søfartens Ledere vil nu overveje sagens videre forløb.


 

Af skatterådgiver Jytte Hjorth | Søfartens Ledere

 

Østre Landsret har den 13. december 2016 afsagt dom i den sag, som Søfartens Ledere har anlagt på vegne af en styrmand, som er bosat i Danmark og som arbejder for et norsk rederi.


Spørgsmålet for Landsretten var, hvorvidt styrmanden har pligt til at betale dansk skat af sin norske indkomst. 

 

Sagen drejer sig blandt andet om, hvorvidt det norske skib efter konventionen kan siges at sejle i international trafik. Dette har landsretten svaret ja til.

 

Samtidig har landsretten taget stilling til betydningen af, at Norge ikke har beskattet overstyrmandens løn. Landsretten har fundet, at Danmark i den konkrete situation har beskatningsretten.

Og overstyrmanden har ikke ret til at få lempet sin danske skat. Det skyldes, at den særlige regel om lempelse af skat, som overstyrmanden har påberåbt sig, kun gælder for dem, der ellers ville være pålagt dobbeltbeskatning.


Sagen drejer sig således primært om, hvorvidt man skal betale skat i Danmark, når lønnen er udbetalt af en norsk arbejdsgiver for arbejde, der er udført uden for såvel dansk som norsk sokkel.

 

Skattelempelse ved arbejde ombord på norsk skib

Den danske overstyrmand arbejder på et norsk skib, der sejler på havet ud for Angola og vedligeholder og reparerer en olieledning på havbunden.

 

De nordiske lande har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Det er en konvention, der skal sikre, at man ikke betaler skat i flere nordiske lande af den samme løn. Eller at der i alt fald tages hensyn til skat betalt af samme løn i et andet nordisk land.

 

Ifølge bestemmelserne i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst kan Norge beskatte vederlag for arbejde, som udføres ombord på et skib i international trafik (artikel 15, stk. 3).

 

Første spørgsmål: International fart

Det første spørgsmål var derfor, om skibet sejlede i "international trafik". Skats juridiske afdeling og senere Kammeradvokaten påstod, at det er en forudsætning for at opfylde betingelsen, at skibets hovedaktivitet skal være at udføre transport, og at det ikke må være skibets primære opgave at udføre arbejde.

 

Her gav Østre Landsret Søfartens Ledere medhold i, at "international trafik" i dobbeltbeskatningsoverenskomstens betydning, er opfyldt, når blot der udføres transport, idet overenskomstens definition er "enhver transport".

 

Eksemption metoden

Herefter var det spørgsmålet, om skatten i Danmark skulle lempes efter eksemption metoden.

 

Eksemption metoden medfører, at den danske skat nedsættes med den del, der forholdsmæssigt vedrører den norske indtægt, og dermed at der ikke udløses nogen dansk skat, medmindre man har anden indkomst.


For at vurdere, om der skal eksemptionslempes, er det nødvendigt at følge det indhold, der løbende har været i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Indtil 2000 anvendtes eksemption princippet på lønindtægt. Dette fandtes imidlertid at være for fordelagtigt, og det blev derfor begrænset til at gælde, hvis man var socialt sikret i et andet land og rent faktisk betalte sociale bidrag der.

 

Man havde imidlertid glemt søfolk, der arbejder i international trafik uden for landets sokkel. Der blev derfor allerede i 2001 vedtaget en yderligere bestemmelse i overenskomsten, hvorefter også disse søfolk skulle lempes med eksemption.

 

Det fremgår af lovforarbejderne, at eksemptionlempelsen kan ske, uanset størrelsen af det beløb, der er betalt i skat i det andet land, når blot betingelsen om at være socialt sikret der er opfyldt.

 

Formålet med loven er at undgå, at der betales høje sociale afgifter i ét land samtidig med at der betales den høje danske skat.

 

Den aktuelle sag blev der betalt 23,9 % i Norge

I den aktuelle sag, der vedrører indkomståret 2012, er der betalt sociale afgifter på 7,8 %, hvortil kommer arbejdsgiverbetalte sociale afgifter på 14,1 %, i alt 23,9 %.


Egenbetalingen på 7,8 % fratrækkes inden skatteberegningen i Danmark (der, ud over skatten, også omfatter AM-bidrag). Lovens intention om at undgå høje sociale afgifter samtidig med høj dansk skat er derfor ikke opnået, med mindre der gives eksemption-lempelse.

 

Landsrettens opfattelse

Efter Landsrettens opfattelse er det en betingelse, at der både skal betales sociale afgifter OG skat i Norge.

 

Da Norge ikke har en intern hjemmel til at foretage beskatning af løn, der ikke er indtjent ved arbejde i Norge, er der ikke betalt skat der, men alene de sociale afgifter.

 

Søfartens Lederes opfattelse

Det har efter vores opfattelse været en klar forudsætning, at der ikke skulle betales skat i Norge, idet bestemmelsen jo netop vedrører løn for arbejde i international sejlads. Der vil ikke være tale om international sejlads, hvis arbejdet udføres på norsk eller dansk sokkel. Bestemmelsen giver således ingen mening, hvis det var en betingelse, at der skulle betales skat i Norge.

 

Hertil kommer, at det har været Skats klare opfattelse, at det blot var en betingelse, at man var socialt sikret i Norge. Dette fremgår tydeligt af svar fra hele syn forskellige ansatte i Skat til lige så mange forskellige søfolk, samt af udsagnet i Skats Judiske Vejledning.

 

Søfartens Ledere vil nu overveje sagens videre forløb.