13 politianmeldelser for svovl
 

13 politianmeldelser for svovl

09-12-2016 08:50

For at sikre, at der ikke bliver snydt og brugt brændstof, der forurener luften med svovl, har Miljøstyrelsen intensiveret kontrollen med skibe i dansk farvand. Siden januar 2015 er der blevet udtaget og analyseret næsten 300 olieprøver. Miljøstyrelsen har på baggrund af olieprøverne anmeldt i alt 13 rederier til politiet for at sejle på brændstof med for højt indhold af svovl.

 

 Lise Mortensen Høy | Fotos: Ivar Svane

 

Kontrol og håndhævelse af svovlreglerne er vigtig både for vores sundhed, for miljøet og for at undgå en ulige konkurrencesituation for de lovlydige rederier, da den økonomiske gevinst ved at snyde er stor. Kontrollen sker ved, at Søfartsstyrelsen på vegne af Miljøstyrelsen udtager olieprøver fra skibe i danske havne. Olieprøverne analyseres for at fastslå indholdet af svovl.

 

Denne kontrol bliver suppleret med overvågning fra luften via en såkaldt "sniffer", som Danmark som ét af de første lande i verden har taget i brug. Snifferne er installeret på Storebæltsbroen og på et lille fly og kan opsnuse, hvis skibe i danske farvande bruger ulovligt brændstof. Snifferen har til formål at sende kontrollanter på sporet af svovlsyndere.

 

Projektet med sniffere fra Storebæltsbroen og fra fly fortsætter frem til udgangen af januar 2017.

 

- Vi undersøger p.t. mulighederne for at fortsætte projektet. Målingerne bekræfter fortsat, at antallet af overtrædelser er lavt (omkring 5 %), dvs. det samme niveau som for olieprøverne, og at vi kun ser ganske få grove overtrædelser (dvs. over 0,50 % svovl).

 

13 rederier er anmeldt

Et rederi blev anmeldt i 2015, og de resterende 12 rederier er anmeldt i år. Der er tale om 13 udenlandske rederier. De nye anmeldelser spænder over overtrædelser fra 20 procent over grænseværdien til næsten ni gange for stort indhold af svovl.

 

Det er nu op til politiet at efterforske anmeldelserne. Derefter er det domstolene, der skal afgøre strafudmåling og størrelsen på eventuelle bøder. Ifølge EU's svovldirektiv skal sanktionen være effektiv, stå i rimeligt forhold til overtrædelse, fratage økonomisk fortjeneste, have afskrækkende virkning og stige ved gentagelsestilfælde. 

 

- Indtil videre har det ført til udstedelsen af en enkelt bøde, som er accepteret af rederiet, siger Dorte Kubel.