Vi tabte, vi er skuffede, men vi anerkender at landets højeste domstol har talt
 

Vi tabte, vi er skuffede, men vi anerkender at landets højeste domstol har talt

23-11-2016 16:08

Vi ønsker Danmarks Rederiforening og Skatteministeriet tillykke med sejren, som det hører til, når man har kæmpet en kamp. Dagens domme fra Højesteret kalder imidlertid på politisk handling og interesse for DIS.

 

Af Fritz Ganzhorn, direktør i Søfartens Ledere | Foto: Oliver Mikovic

 

Højesteret stadfæster i sagen mod Danmarks Rederiforening, at DIS-nettolønssystemet er helt adskilt fra skattesystemet. Søfarende er altså skattefrie.

 

Samlet kommer dagens to domme fra Højesteret ikke med svar på, hvad der menes med betingelsen i lov om beskatning af søfolk § 5, stk. 3, der siger, at det er en betingelse for nettolønnen, at den er fastsat "under hensyn til skattefritagelsen".Med dommene må man lægge til grund, at en nettoløn i DIS er korrekt, og dermed skattefri, hvis den blot er aftalt mellem rederiet og den ansatte.

 

Problemet er, at Højesteret i en tidligere afgørelse i år om DIS-søfarendes pensionsordninger nåede frem til, at Skatteministeriet gerne må beskatte de indbetalinger på en pensionsordning, som rederiet og den ansatte aftaler i et DIS-ansættelsesforhold.

 

Hvis den DIS-ansatte vælger at få hele sin lønpakke som løn, er den skattefri. Vælger den ansatte derimod at få en del af lønpakken som en pensionsordning, vil ikke blot afkastet (som naturligvis skal beskattes), men også indbetalingerne blive beskattet, når de til sin tid udbetales som pension. Dermed giver det reelt ikke mening for DIS-søfarende at spare op i en arbejdsmarkedspensionsordning, som ellers i dag er et gode for næste alle danske lønmodtagere.

 

DIS-ordning bør revideres

Vi vil tage kontakt til Skatteministeren for at få drøftet denne problemstilling. Højesterets afgørelser i de to sager om henholdsvis DIS-løn og DIS-pension er modstridende og kalder således på en politisk ændring af reglerne på området.

 

Vi vil også tage initiativ til en generel politisk drøftelse om en revision af DIS-nettolønssystemet. Vi har tidligere talt for en ændring fra det nuværende nettolønssystem til et bruttosystem, hvor de søfarende er på bruttoløn, betaler skat og får deres fradrag som alle andre danskere. Så kan Staten vælge at give et beløb svarende til skatten til rederierne som statsstøtte uden, at det går ud over de søfarende.

 

DIS-sagerne mod rederierne og Skatteministeriet har også sat fokus på DIS som en statsstøtteordning og på, hvorvidt statsstøtte er opgjort rigtigt. Her synes vi Højesterets dom er interessant, idet den siger, at statsstøtten gives til de søfarende - ved at gøre dem skattefrie - og at statsstøtten alene derfor er oplyst korrekt til EU. Modsætningsvis mener Højesteret ikke, at statsstøtten er givet til rederierne, hvilket ellers er den herskende politiske udlægning og generelle opfattelse i øvrigt.

 

Denne del af dagens dom ønsker vi også at drøfte politisk. Det har i mange år været vores medlemmers ønske, at statsstøtten går til sømanden og ikke nødvendigvis er afhængig af om han eller hun er ansat af et dansk rederi. Dette er eksempelvis tilfældet for britiske søfolk i international fart, der kan oppebære skattefrihed i England ved arbejde i fx det danske DIS register.

 

Meget arbejde venter

Vi vil gerne takke 3F for samarbejdet i denne vigtige sag. Vi er enige med 3F om at fortsætte det politiske arbejde sammen.

 

Endelig vil vi nu tage kontakt til Danmarks Rederiforening med henblik på genoptagelse af overenskomstrelationerne mellem Søfartens Ledere og Danmarks Rederiforening, for styrmænd/navigatører.

 

Vi mener fortsat, at det vil være mest hensigtsmæssigt for rederiforeningens medlemmer at aftale løn- og ansættelsesforhold med den organisation, som deres ansatte er medlemmer af.

 

Vi er naturligvis også meget interesserede i at drøfte de politiske problemstillinger med Danmarks Rederiforening, der med Højesterets domme ligger foran os.  Vi mener, at vi på flere punkter har fælles interesser, hvis DIS skal bevares som et positivt rammevilkår for vores erhverv.