Vigtig medlemsinformation om DIS-skattesagen
 

Vigtig medlemsinformation om DIS-skattesagen

15-10-2014 09:58

DIS-skattesager trækker ud og kravene fra 2010 rammes snart af løbende forældelse. Læs her, hvad det betyder og hvordan du forholder dig.

 

Af Fritz Ganzhorn, direktør i Søfartens Ledere

 

Som det sikkert er de fleste medlemmer bekendt, er Østre Landsrets behandling af de af Søfartens Ledere anlagte retssager mod DFDS A/S og Skatteministeriet (Staten) desværre trukket ualmindeligt langt ud.

 

Retssagerne, som blev anlagt i 2012, skal behandles og afgøres af retten i oktober (mod DFDS A/S) og december 2015 (mod Staten) - med mulighed for anke til Højesteret. Sagerne er anlagt som pilotsager - altså prøvesager - med det primære formål fremadrettet at afklare retstilstanden på området.

 

Oprindeligt blev der også anlagt sag mod Royal Arctic Line ved retten i Nuuk. Denne sag er sat i bero for at afvente afgørelsen i DFDS- sagen. 

 

Vi har anlagt sager for fire medlemmer - to styrmænd i DFDS, samt en overstyrmand og en skibsfører i Royal Arctic Line.

 

Sagerne er principielle og har stor opbakning i Søfartens Lederes medlemskreds, men det er kun ovennævnte fire medlemmers krav mod de to sagsøgte rederier, som er sikret en afgørelse og udbetaling af et tillæg til lønnen fra deres rederi, eller erstatning fra Staten, ved vundet retssag - helt tilbage til implementering af Forårspakke 2.0, den 1. januar 2010.

 

I begge sager, og i sagen overfor Staten, er skattereformen for 2012 også medtaget, således at reformerne for både 2010 og 2012 (med rækkevidde indtil 2019) vil være dele af en forhåbentlig principiel sejr ved domstolene.

 

Lønkrav forældes måned for måned

Forældelsesloven bestemmer, at lønkrav forældes efter fem år. Fordi behandlingen af retssagerne har trukket ud, betyder det, at alle øvrige medlemmers krav på lønregulering/erstatning vil begynde at blive forældet efter den 1. januar 2015.

 

Men forældelsen sker "kun" måned for måned. Den lønregulering, som alle DIS-lønmodtagerne, efter Søfartens Lederes opfattelse, har krav på for januar måned 2010, bliver altså forældet med udgangen af januar måned 2015. Tilsvarende forældes lønkravet for februar 2010 ved udgangen af februar 2015, osv.

 

Kravene vil - til enhver tid - være sikret 5 år tilbage

På tidspunktet for retssagernes afgørelse vil der - såfremt Søfartens Ledere får medhold i vores påstande - for hvert enkelt medlem, der arbejder eller har arbejdet i DIS, bestå et løn- eller erstatningskrav svarende til medlemmets individuelle værdi (skattelettelse) af skattereformen, som går fem år tilbage.

 

Får vi sagen afgjort til vores fordel i december 2015, går kravene tilbage til december 2010.

 

Bliver dommene anket til Højesteret, og afgør Højesteret fx først sagen primo 2017, går kravene tilbage til primo 2012.

 

Derudover - og måske vigtigere - vil retstilstanden i DIS være afklaret og sikret fremadrettet. Således at vores medlemmer og måske øvrige DIS-søfarende vil indgå retfærdigt og ligestillet med andre danske skatteborgere i kommende ændringer af skatten i Danmark.

 

Forældelsen kan afbrydes (suspenderes)

Det er muligt at suspendere ovennævnte forældelsesproblematik, hvilket kan ske på to måder:

 

1) Det kan aftales med arbejdsgiversiden, at forældelsen afbrydes,
 
eller
 
2) det kan ske ved, at der tages skridt i hver enkelt sag. Det vil sige, at der kan udtages stævning mod et rederi for et enkelt eller flere medlemmer, der har været ansat i DIS indenfor de seneste fem år, og som dermed, efter foreningens opfattelse, har krav på kompensation for manglende regulering af nettolønnen.

 

Afviser at suspendere forældelse

Danmarks Rederiforening har - på vegne af samtlige medlemsrederier - afvist at ville indgå en aftale med Søfartens Ledere om at afbryde/suspendere forældelsen indtil retssagerne er afgjort.

 

Det er trist, at man fra arbejdsgiversiden fortsat modarbejder alle tiltag i retning af en smidig og brugbar proces. Danmarks Rederiforening afviste også i 2012 at få sagen afgjort "hurtigt" i en særlig voldgiftsret, der bandt og omfattede alle rederier og alle medlemmer af Søfartens Ledere.

 

Derfor kan forældelsen af lønkravene fra januar 2015 kun afbrydes ved at anlægge en retssag for hvert enkelt krav. For de medlemmer, som ønsker det, tilbyder Søfartens Ledere nu at udtage stævning, og dermed anlægge retssag, imod de enkelte rederier, med det ene formål at afbryde forældelsen af kravene fra januar 2010.

 

Ønsker du, at der for dig udtages stævning imod din nuværende eller tidligere arbejdsgiver, med det formål at afbryde forældelsen af dit mulige lønkrav tilbage fra 2010, skal du rette henvendelse til foreningen med følgende oplysninger og dokumentation:

 

  • Din ansættelse i et medlemsrederi af Danmarks Rederiforening (fx i form af en hyre- eller ansættelseskontrakt) i perioden fra 1. januar 2010 til 31. december 2011.

 

  • Din DIS-nettoløn i månederne fra 1. januar 2010 til 31. december 2011 (eller i en kortere periode, hvis du ikke har været ansat i hele perioden) - inkl. alle fast påregnelige tillæg, men med fradrag af kompensationstillæg, udbetalt efter ansøgning i Udligningskontororet for Dansk Søfart.

 

  • Og gerne lønsedler eller andet, der dokumenterer din DIS-indkomst i perioden.

 

  • Dine årsopgørelser fra og med 2010.

 

  • Hvis du har været ansat i flere rederier siden 1. januar 2010, bedes du ligeledes fremsende en kort liste over de pågældende ansættelsesforhold, inkl. oplysninger om, hvornår du har været ansat i de forskellige rederier.

 

Frivilligt om man vil anlægge sag

Det er sin sag at stævne sin arbejdsgiver. Vi forstår godt hvis nogen ikke synes det er det værd - og at det vil være rigeligt at få fem års skattereformtillæg udbetalt efter en forhåbentlig vundet sag mod DFDS.

 

Det som vi ved tæller for alle er at få en principiel og retfærdig afgørelse, der fremadrettet løser problemstillingen omkring DIS, nettoløn og skatteændringer.

 

På den anden side skal ret være ret - og det skal være muligt at få sit krav sikret mere end fem år tilbage. Særligt også hvis man fx "kun" har et krav fra 2010 eller 2011, fordi man der gik i land eller skiftede til andet arbejde uden for DIS. 

 

Sporene skræmmer for skibsførere

Måske har særligt skibsførerne grund til at tænke sig om en ekstra gang, inden man går med i en stævning - også selv om det kun er et skridt som skal afbryde forældelsen og vente på afgørelsen i DFDS-sagen.

 

Både Danmarks Rederiforening, og de to indstævnede rederier DFDS og Royal Arctic Line, valgte i forbindelse med anlæggelsen af DIS-skattesagen, helt at se bort fra det generelle og overordnede problem i sagerne, som handler om DIS-nettolønssystemet og relationen til skattesystemet, og dermed den generelle og fælles interesse i at få en afklaring og afgørelse af de omtvistede spørgsmål.

 

I stedet valgte Danmarks Rederiforening og de to rederier at betragte skibsførerens deltagelse i DIS-skattesagen, som et brud på det imellem rederi og skibsfører nødvendige loyalitetsforhold.

 

Der blev lagt et stort og helt urimeligt pres på de deltagende skibsførere i de to rederier, med trussel om opsigelse. Det lykkedes at beholde en skibsfører i sagen imod Royal Arctic Line, så denne medlemsgruppe også er repræsenteret i sagen.

 

Vi står i sekretariatet til rådighed med nærmere oplysninger og yderligere drøftelse med skibsførere, eller andre, som måtte ønske det.

 

Rederiforeningen af 2010

Søfartens Ledere har ikke stævnet rederier under Rederiforeningen af 2010 (RF 2010). Tilbage i 2012 blev det klart, at prisen for, som den eneste organisation, at kæmpe for DIS-søfarendes nettoløn og dens sammenhæng med det danske skattesystem, var at miste overenskomsten med Danmarks Rederiforening.

 

Det ville også have været konsekvensen, såfremt vi i 2012 havde valgt også at stævne et medlemsrederi hos RF2010. Det valgte vi ikke at gøre ud fra en betragtning om, at det var vigtigt ikke at slippe alle overenskomster, og særligt ikke på RF 2010-området, som i 2010 var en ny organisation; en fusion af Rederiforeningen af Mindre skibe og Rederiforeningen af 1895.

 

Måtte vi vælge at stævne nu, er vi overbeviste om, at vi vil miste overenskomsterne. Det ønsker vi fortsat ikke. Særligt ikke nu, hvor vi står overfor en overenskomstfornyelse, hvor vi skal have overenskomstdækket området for vind offshore, crewbåde m.m.

 

Efter afgørelse af DFDS-sagen, med en principiel sejr, vil vi sammen med medlemmer på dette område kunne gå tilbage til RF 2010.

 

Bilfærgernes Rederiforening

Her skal medlemmerne ikke gøre noget. På DIS færgerne er det lykkedes at få reguleret DIS nettolønningerne i takt med skattereformerne i 2010 og i 2012

 

Kontakt os

Ønsker du at stævne din arbejdsgiver, for derved at suspendere den løbende forældelse af dit krav, bedes du kontakte sekretariatet.

 

Det gør du ved at sende en mail til mail@soefartens.org - skriv "DIS-skattesagen" i emnefeltet.

 

Sammen med mailen bedes du fremsende alle relevante oplysninger om dine løn- og ansættelsesvilkår siden 1. januar 2010, jf. ovenstående specifikation af den nødvendige dokumentation.