Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Søfartens Ledere stiftet 1992

 

Gå til den ønskede paragraf ved at klikke på den.

 

§  1. Navn
§  2. Formål
§  3. Medlemmer
§  4. Indmeldelse
§  5. Kontingent
§  7. Generalforsamlingen
§  8. Formand
§  9. Bestyrelse
§ 10. Regnskab og Revision
§ 11. Administration
§ 12. Medlemsinformation
§ 13. Vedtægtsændringer

 

Love for Søfartens Lederes Hjælpefond

 

§  1. Navn
Søfartens Ledere

 

Binavne
Maritim Lederorganisation,
Dansk Navigatørforening,
Maritime Maskinmestre,
Danske Lodser,
Færgekredsen Scandlines og
Havnegruppen - HAFO

 

Hjemsted
Navigatørernes Hus, Havnegade 55,
1058 København K.

Værneting
København

 

Til toppen

 

 

§  2. Formål


På et partipolitisk uafhængigt grundlag at varetage medlemmernes faglige, økonomiske, sociale og arbejdsmiljømæssige interesser over for stat, kommuner, arbejdsgivere og myndigheder samt nationale og internationale institutioner ved indgåelse af aftaler, overenskomster, forhandling og bistand i øvrigt.

 

Til toppen

 

 

§  3. Medlemmer


1.

a. Aktive medlemmer
b. Studerende
c. Seniormedlemmer
d. Æresmedlemmer

 

a)
Som aktivt medlem kan optages enhver skibsofficer, lods, leder eller funktionær, der har en skibsofficersuddannelse og som arbejder inden for søfartserhvervet. Ved søfartserhvervet forstås rederier, virksomheder, institutioner og myndigheder med relation til skibsfart, herunder skibe og offshore virksomhed.
Efter bestyrelsens bestemmelser kan personer, der uden en skibsofficersuddannelse, er beskæftiget som f.eks. funktionær, leder eller chef, inden for søfartserhvervet, optages som aktive medlemmer. Endvidere kan personer, som er blevet arbejdsløse efter at have været beskæftiget i stillinger, hvor aktivt medlemskab kunne være opnået, optages som aktive medlemmer.

 

b)
Som studerende kan optages enhver studerende under uddannelse til skibsofficer.

 

c)
Medlemmer der forlader søfartserhvervet kan fortsætte som aktivt medlem eller overgå til seniormedlemskab, efter nærmere bestemmelser herom fastlagt af bestyrelsen.  

 

d)
Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

 

Hæftelse


2.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den forening til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

Til toppen

 

 

§  4. Indmeldelse


1. 
Ved indmeldelsen indtræder medlemmet i alle et medlems rettigheder og pligter og hæfter for kontingent indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

 

2. 
Ved indmeldelsen betales et indskud, der fastsættes af bestyrelsen. Indskud betales ikke ved eventuel genindmeldelse.  

 

3.
Ved indmeldelse forfalder kontingentet fremadrettet ved førstkommende ordinære kontingent-opkrævning

 

4.
Efter indmeldelsen modtager medlemmet medlemskort og et eksemplar af foreningens vedtægter.

 

Til toppen

 

 

§  5. Kontingent


1. 
Kontingent for de forskellige medlemsgrupper og eventuelt kontingent til hjælpefond fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

2.
Æresmedlemmer er kontingentfrie.

 

3.
I forbindelse med en lovlig varslet konfliktsituation, hvori foreningen er part, kan bestyrelsen påligne aktive medlemmer et ekstrakontingent, der pr. måned kan udgøre indtil 50 % af det ordinære halvårlige kontingent.

 

4.
Søfartens Ledere's bestyrelse kan godkende aftaler med andre forhandlingsberettigede foreninger om medlemmers dobbeltmedlemskab. Søfartens Ledere's kontingent andel skal udgøre mindst 50 % af foreningens ordinære kontingent.

 

5.
Bestyrelsen kan efter ansøgning bevilge nedsat kontingent eller kontingentfritagelse, når medlemmets forhold gør dette rimeligt, fx ved længerevarende sygdom, deltidspensionering, ledighed el. lign.

 

6.
Såfremt et medlem ikke har betalt forfaldent kontingent efter forfaldsdato, kan medlemmet slettes af foreningen, efter bestyrelsens retningsliner herfor. Tilgodehavende kontingent kan inddrives med juridisk bistand for medlemmets regning.

 

Til toppen

 

 

§  6. Udmeldelse

 

1.
Udmeldelse kan ske fra og med udgangen af det kvartal, i hvilken foreningen, senest en måned før kvartalets udløb, modtager skriftlig anmodning derom. Medlemskortet vedlægges. Modtages udmeldelsen ikke senest en måned før kvartalets udløb, vil udmeldelse være at regne fra udgangen af kommende kvartal.

 

2.
Medlemmer, der efter bestyrelsens skøn udviser en opførsel, der er skadelig for foreningen, kan ekskluderes. Medlemmet kan eventuelt ved en repræsentant indbringe eksklusionen for førstkommende generalforsamling, der afgør, om eksklusionen skal stå ved magt.

 

Til toppen

 

 

§  7. Generalforsamlingen


1.
Foreningens højeste myndighed - bortset fra urafstemning er generalforsamlingen.

 

2.
Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel ved bekendtgørelse med dagsordenen i medlemsbladet.

3.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes på begæring af bestyrelsen eller på begæring af mindst 50 medlemmer, der opgiver emner til drøftelse eller vedtagelse. Efter en sådan begæring er bestyrelsen pligtig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse skal ske med mindst 5 dages varsel i mindst 2 landsdækkende dagblade.

 

4.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1.  Valg af dirigent. 
2.  Bestyrelsens årsberetning. 
3.  Foreningens regnskaber. 
4.  Budgetorientering og kontingentfastsættelse. 
5.  Bestyrelses- og revisorvalg. 
6.  Indkomne forslag. 
7.  Eventuelt.

Medlemsforslag til pkt. 6. skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen og offentliggøres som minimum på foreningens hjemmeside. Fristen for indsendelse af medlemsforslag påføres indkaldelsen til generalforsamlingen. Ved indkaldelse oplyses ligeledes, hvornår medlemsforslaget skal være foreningen i hænde, for at det kan offentliggøres i medlemsbladet.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, hvor disse love ikke indeholder andre regler. Om bestyrelsesvalg se § 9, stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, såfremt mindst 40 aktive medlemmer er til stede. Er der ikke 40 aktive medlemmer til stede, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men 15 medlemmer kan begære skriftlig afstemning.

Bestyrelsen kan gøre vedtagelsen af ethvert forslag eller ændringsforslag afhængig af, at det på ny vedtages ved en urafstemning der afholdes snarest muligt. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til en navngiven person, der skal være aktivt medlem. Ingen fremmødte kan dog repræsentere flere end i alt 4 medlemmer, inklusive medlemmet selv.

Kun aktive medlemmer og studerende har stemmeret. Studerende kan dog ikke deltage i bestyrelsesvalget.

 

Til toppen

 

 

§  8. Formand


1.
Bestyrelsen vælger hvert år en formand (President) blandt bestyrelsens medlemmer. Formanden er foreningens leder. Formanden modtager et vederlag aftalt med bestyrelsen. Formandens faste opgaver og ansvarsområder skal fremgå af bestyrelsens forretningsorden.

 

2.
Valg af formand kræver tilslutning fra mindst 1/2 delen af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Opsigelse af formanden i dennes valgperiode som formand kræver tilslutning af mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 

3.
Bestyrelsen vælger hvert år en næstformand, der leder bestyrelsen ved formandens forfald. Har næstformanden også forfald, indtræder direktøren i bestyrelsen som fungerende formand. Næstformanden kan efter aftale med formand og bestyrelse varetage fastlagte opgaver. Næstformanden kan herfor modtage et vederlag aftalt med bestyrelsen. Næstformandens eventuelle opgaver og ansvarsområder skal fremgå af bestyrelsens forretningsorden.

 

4.
Formand og næstformand vælges på det førstkommende bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling. Såfremt en siddende formand ikke opnår genvalg eller træder ud af bestyrelsen ved et bestyrelsesvalg, er dennes stedfortræder fungerende formand indtil førstkommende bestyrelsesmøde.

5.
Formanden kan handle på foreningens vegne i sager, der ikke kan afvente bestyrelsens afgørelse, men skal snarest muligt forelægge sagen for bestyrelsen. Formanden og dennes stedfortræder er ansvarlige for, at bestyrelsens retningslinjer følges og de er over for bestyrelsen ansvarlige for enhver handling, de foretager på foreningens vegne.

 

Til toppen

 

 

§  9. Bestyrelse


1.
Bestyrelsen består af 16 medlemmer, der vælges for 4 år ad gangen, samt en repræsentant for de studerende medlemmer. De studerendes repræsentant, der skal være medlem, vælges af og blandt de studerende efter nærmere regler fastsat af bestyrelsen.

2.
Bestyrelsesvalget finder sted ved elektronisk afstemning. Afstemningen skal være tilgængelig på foreningens hjemmeside senest den 31. december. Bestyrelsesvalget og afstemningsmuligheder skal annonceres på hjemmesiden, i foreningens elektroniske nyhedsbreve og i medlemsbladet. På generalforsamlingen kan der for medlemmer, der ikke har stemt elektronisk, afgives stemme via en på dagen udleveret stemmeseddel.

 

3.
Bestyrelsen opstiller mindst det antal kandidater, der skal vælges. Kun aktive medlemmer, der er til rådighed for arbejdsmarkedet ved opstillingsfristens udløb, kan opstille. Kandidater der senest 1. oktober over for bestyrelsen skriftligt har begæret sig opstillet skriftligt anbefalet af mindst 5 aktive medlemmer, der hver kun kan anbefale 1 kandidat, har krav på at blive opstillet til valg.
Medlemmer under uddannelse ved opstillingsfristens udløb kan dog opstille til bestyrelsesvalg, såfremt de forventer at færdiggøre uddannelsen og erhverve sønæringsbevis samt overgår til aktivt medlemskab inden valgets afslutning ved generalforsamlingen.
Såfremt et opstillet aktivt medlem under uddannelse ikke opfylder betingelserne for at kunne vælges ved valgets afslutning, kan der ikke ske valg til bestyrelsen, og valget afgøres derefter mellem de øvrige opstillede kandidater.

 

4.
Er der ikke opstillet flere kandidater, end der skal vælges, er de pågældende valgt uden afstemning.
Er der ved fristens udløb ikke opstillet det tilstrækkelige antal kandidater, kan bestyrelsen vælge at indkalde kandidater på ny eller beslutte enten at udpege et medlem eller lade pladsen være vakant indtil næste ordinære bestyrelsesvalg.

 

5.
Elektroniske stemmer og stemmesedler skal optælles af et af bestyrelsen nedsat stemmetællingsudvalg. Hvert stemmeberettiget medlem kan afgive én stemme på én kandidat. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

 

6.
Bestyrelsesmedlemmer afgår ved førstkommende ordinære generalforsamling efter at de er ophørt som erhvervsaktive inden for skibsfartserhvervet.

 

7.
Udtræder et bestyrelsesmedlem før et bestyrelsesvalg, vælger bestyrelsen som stedfortræder et andet aktivt medlem, der indtræder i valggruppen på den udtrådtes plads som suppleant. Ved førstkommende bestyrelsesvalg er suppleanten på valg for den resterende del af valggruppens periode.

 

8.
Bestyrelsen tegnes af formanden. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves mindst 5 bestyrelsesmedlemmers underskrift, hvoraf formandens skal være den ene. I øvrige økonomiske forhold underskriver direktøren i henhold til bemyndigelse fastlagt i gældende forretningsorden.

 

9.
Bestyrelsesmøde skal afholdes mindst 6 gange årligt samt på begæring af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer eller den fungerende formand.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den fungerende formand og mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Sager af særlig vigtighed skal så vidt muligt sendes til høring i hele bestyrelsen.
Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og afstemninger. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

10.
Inden for områder, hvor foreningen har forhandlingsret, er bestyrelsen bemyndiget til at afgive varsel om kollektive kampskridt overfor modparter. Et sådant varsel kan afgives for alle eller for en afgrænset del af medlemmerne. Vedrørende medlemmernes ret og pligt i en konfliktsituation henvises til bestemmelserne i de kollektive overenskomster og individuelle kontrakter.

 

11.
Bestyrelsen træffer i samråd med formanden beslutning om ansættelse og kontraktforhold vedrørende direktøren. Bestyrelsen ansætter øvrigt personale efter formandens og direktørens fællesindstilling.

 

Til toppen

 

 

§ 10. Regnskab og Revision


1.
Foreningens regnskabsår er 1. oktober til 30. september.

 

2.
Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen.

 

3.
Bilagene kontrolleres af to bilagskontrollanter, der mindst en gang om året i forbindelse med regnskabsafslutning, gennemgår udvalgte bilag, efter egen bestemmelse. Bilagskontrollanterne tilrettelægger selv deres arbejde, og kan efter eget ønske gennemgå bilag hyppigere end en gang om året. Bilagskontrollanterne rapporterer i nødvendigt omfang til bestyrelse og generalforsamling.

 

Blandt medlemmerne vælges ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen to bilagskontrollanter og to suppleanter for disse. Valget er gældende for fire år.

 

Til toppen

 

 

§ 11. Administration


1.
Bestyrelsen ansætter i samråd med formanden en direktør (General Secretary) Øvrigt personale ansættes af bestyrelsen efter fællesindstilling fra formanden og direktøren, jfr. § 9, stk. 11.

 

2.
Direktøren er foreningens daglige leder og er fungerende formand, såfremt såvel formanden som næstformanden har forfald.
Direktøren er ansvarlig for, at bestyrelsens retningslinjer følges og er over for bestyrelsen ansvarlig for enhver handling foretaget på foreningens vegne.
Direktøren kan efter samråd med formand og næstformand handle på foreningens vegne i sager, der ikke kan afvente bestyrelsens afgørelse, men skal snarest muligt forelægge sagen for bestyrelsen.

 

3.
Bestyrelsen kan helt eller delvist lade sekretariatsfunktioner, herunder kasse- og/eller bogholderifunktioner, udføre i samarbejde med andre foreninger under forudsætning af, at disse funktioner kan udføres og forvaltes med tilsyn fra formanden eller dennes stedfortræder og under ansvar over for bestyrelsen.

 

4.
Ansatte, der har været aktive medlemmer, kan fortsætte som kontingentfrie aktive medlemmer.

 

Til toppen

 

 

§ 12. Medlemsinformation


1.
Søfartens Ledere kan bruge såvel trykte medier som internet og mobiltelefonnet til medlemsinformation.

 

2.
Et medlemsblad skal udgives med formanden som ansvarshavende redaktør og skal tilsendes medlemmerne gratis på deres bopæl, ligesom det udsendes gratis til skibe, rederier og andre relevante virksomheder efter bestyrelsens skøn.

 

Til toppen

 

 

§ 13. Ændringer


1.
Opløsning af foreningen kræver tilslutning på generalforsamling fra 3/4 af de fremmødte og derefter tilslutning fra 3/4 af de afgivne stemmer ved en efterfølgende skriftlig urafstemning.

 

2.
Sammenslutning med andre skibsofficersforeninger og/eller foreninger for funktionærer med teknisk/administrative ledelsesfunktioner kræver tilslutning på generalforsamling fra flertallet af de fremmødte og derefter tilslutning fra 2/3 af de ved en efterfølgende skriftlig urafstemning afgivne stemmer.

 

3.
Ændring af foreningens vedtægter kræver tilslutning på generalforsamling fra flertallet af de afgivne stemmer og derefter tilslutning fra flertallet af de ved en skriftlig urafstemning afgivne stemmer.

 

4.
Foreningen kan ændre navn ved beslutning af en ordinær generalforsamling.

 

5.
Bestyrelsen foranlediger beslutninger angående pkt. 1-3 bekendtgjort i medlemsbladet og foranlediger stemmeseddel udsendt. Urafstemningens varighed og dermed fristen for indsendelse af stemmeseddel fastsættes normalt til 3 måneder fra medlemsbladets udgivelsesdag.

 

6.
I tilfælde af foreningens opløsning træffer en efterfølgende generalforsamling med almindelig stemmeflerhed og uden hensyn til antallet af fremmødte bestemmelse om anvendelsen af foreningens midler.

 

Vedtægterne er ændret pr. september 1995, pr. august 1999, pr. september 2002, pr. juni 2005 pr. marts 2006, pr. 17. juli 2007, pr. juli 2008, pr. august 2010 og senest pr. 31. juli 2013.

 

Til toppen

 

Love for Søfartens Lederes hjælpefond

§ 1
Søfartens Lederes Hjælpefond er stiftet 01. oktober 2004 ved sammenlægning af Dansk Navigatørforenings Hjælpefond stiftet 1927, Dansk Navigatørforenings Dispositionsfond stiftet 1969 og Dansk Navigatørforenings Uddannelsesfond stiftet 1982 jævnfør fondenes respektive lovbestemmelser om sammenlægning.

 

 

Formål

§ 2
a.
Formålet med Søfartens Lederes hjælpefond er helt eller delvist at afholde udgifter til foreningsaktiviteter, der efter bestyrelsens nærmere bestemmelser kan gavne medlemmernes beskæftigelse under trygge sociale og miljømæssigt optimerede forhold samt yde sagsbehandling og økonomisk bistand til aktive navigatører og studerende, der uforskyldt er blevet stillet sådan, at hjælp er nødvendig.
Hjælpen kan ydes som lån eller understøttelse.

b.
Formålet er tillige, at sikre understøttelse til medlemmer, der rammes økonomisk under en konflikt.

c.
Fonden er økonomisk grundlag for foreningens uddannelsestilbud til medlemmerne, herunder aktiviteter med overvejende erhvervs og/eller organisationsfagligt indhold.

d.
Gennem fonden kan endvidere helt eller delvist afholdes udgifter til kollektive forsikringsordninger eller lignende for medlemmer af Søfartens Lederes efter bestyrelsens skøn.

e.
Fonden kan bidrage til Søfartens Lederes generelle økonomi, efter bestyrelsens nærmere bestemmelse herom.

 

 

Grundkapital

§ 3
a.
Fondets grundkapital skal under ordinære forhold udgøre 8.000 kroner pr. aktivt medlem. Medlemstallet pr. 30. september er afgørende.

b.
Den i a nævnte grundkapital svarer til et nettoprisindeks med september 2004 = 100 og reguleres i overensstemmelse med det seneste offentliggjorte nettoprisindeks.

c.
Grundkapitalen tilvejebringes ved rentetilskrivning, nye medlemmers bidrag i henhold til § 4a, evt. kontingent i henhold til § 4b samt ved evt. kapitalindskud.

d.
Beløbet i § 3.a kan ændres af Søfartens Lederes generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 4
a.
Nye medlemmer betaler de tre første år efter indmeldelse i Søfartens Ledere, et beløb fastsat af Søfartens Lederes generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

b.
Søfartens Lederes generalforsamling kan efter indstilling fra bestyrelsen træffe beslutning om betaling af et årligt kontingent til Hjælpefonden.

c.
Kontingentet til hjælpefonden betales samtidigt med foreningskontingentet.

d.
I tilfælde af skoleophold, værnepligt eller sygdom kan der ske udsættelse med indbetaling af beløb jf. stk. a og b efter ansøgning til bestyrelsen. Ændrer et medlem status (passiv/udmeldelse) inden 3 år efter indmeldelsen i foreningen betales bidraget til hjælpefonden pr. påbegyndt 12 måneders aktivt medlemskab.

§ 5
a.
Fondets grundkapital kan anvendes til betaling af understøttelse til medlemmer, der rammes økonomisk under en konflikt varslet af arbejdsgivere eller Søfartens Ledere, samt til dækning af alle ekstraudgifter, der måtte påløbe under og i tilslutning til en konfliktsituation.

b.
En konfliktsituation anses for at være etableret, når der er afgivet varsel om arbejdsstandsning, uanset om varslet er afgivet af arbejdsgiver eller forening.

c.
Understøttelsesbeløbets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

§ 6
a.
Medlemmer, der er i restance med betaling af kontingent til fonden, er ikke berettiget til at modtage understøttelse fra fonden.

§ 7
a.
Når der trækkes på fondens grundkapital skal de aktive medlemmer ligeligt over en af bestyrelsens nærmere bestemte periode indbetale et beløb, der bringer fonden op på grundkapitalen. Indbetalingerne maksimeres dog af reglerne i Love for Søfartens Ledere § 5, stk. 3.

b.
Medlemmer som er kontingentfrie efter Søfartens Lederes love § 5, stk. 5, fritages for indbetaling af beløb jfr. § 3.c og § 7.a

 

 

Lån og understøttelse

§ 8
a.
For at der til et medlem i øvrigt kan ydes lån eller understøttelse, kræves det, at vedkommende skal have været medlem mindst ét år, og at medlemmet ikke står i restance hverken med foreningskontingent eller hjælpefondskontingent.

b.
Bestyrelsen afgør - efter at ansøgeren har udfyldt et af bestyrelsen udfærdiget låne- eller understøttelsesansøgningsskema - om lån eller understøttelse skal gives, og i bekræftende fald størrelsen heraf.

 

 

Ledelse og revision

§ 9
a.
Hjælpefonden ledes og administreres af Søfartens Lederes bestyrelse under hensyntagen til disse love og fondens årsrapport revideres af foreningens statsautoriserede revisor.

b.
Fonden afholder de udgifter, der er afledt af fondens aktiviteter, herunder eventuelle lønninger, honorarer, salærer og lignede, samt revisionsomkostninger.

c.
Årsrapporten for hjælpefonden skal aflægges samtidig med foreningens årsrapport.

 

 

Fusion og Opløsning

§ 10
a.
Ved Søfartens Lederes fusion/sammenslutning med andre foreninger, organisationer mv. skal hjælpefondens overføres og være en del af den nye forening/organisation, som den er det i Søfartens Ledere, under hensyntagen til nuværende formål.

b.
Opløsning af hjælpefonden kræver tilslutning på generalforsamling fra 3/4 af de fremmødte og derefter 3/4 tilslutning fra samtlige stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig urafstemning.

c.
Ved anden opløsning end fusion træffer generalforsamlingen ved almindelige stemmeflerhed beslutning om anvendelse af fondens midler til formål der kan gavne og/eller støtte Søfartens Ledere videre virke, foreningens medlemmer, tidligere medlemmer eller disses efterlevende ægtefæller/samlevere, danske skibsofficerer eller fremme dansk skibsfart. Generalforsamlingens beslutning skal godkendes ved en efterfølgende urafstemning ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer.

 

Til toppen