Foreningen

Foreningen

Søfartens Ledere er en landsdækkende fagforening for styrmænd, skibsførere, duale skibsofficerer, maskinmestre, havnefolk, lodser og en række faggrupper inden for det maritime erhverv.

 

Ca. 25 procent af medlemmerne er beskæftiget i land, heraf er 95 procent ansat bredt indenfor den maritime sektor.

 

Vi kender rederierne og branchen til bunds, og vi forhandler alle de betydende overenskomster på vores område og er gearet til at yde en hurtig og effektiv indsats, når medlemmerne har brug for hjælp.

 

Medlemstal
2.986 aktive (inkl. duale)
   253 studerende
1.044 seniorer
4.283 medlemmer i alt


Dertil kommer 8 æresmedlemmer

 

Vores Vision
Søfartens Ledere skal være et stærkt, troværdigt og fagligt fællesskab i bevægelse - for alle som vil være med.

 

Demokrati
Øverste organ i Søfartens Ledere er den årlige generalforsamling (afholdes normalt hvert år i den første uge af marts), hvor foreningens medlemmer debatterer og tager beslutning omkring Søfartens Lederes virke.


Spillereglerne for den demokratiske proces, valg af bestyrelse mv. er nedskrevet i foreningens vedtægter. På generalforsamlingen træffer medlemmerne beslutning ved almindeligt flertal. I spørgsmål om foreningens fusion, opløsning el. lign samt forslag til ændring af vedtægterne skal alle medlemmer spørges ved afholdelse af urafstemning.

 

HUSK at forslag til den årlige generalforsamling, skal indsendes til Søfartens Lederes sekretariat senest seks uger før generalforsamlingen.

 

Medlemmerne vælger et antal medlemmer, som skal lede foreningen og føre Generalforsamlingens beslutninger ud i livet.  Bestyrelsen består af 17 aktive medlemmer der vælges for fire år. De 16 vælges af foreningens aktive medlemmer, mens én vælges af de studerende medlemmer. De studerendes repræsentant har samme rettigheder og pligter som de øvrige 16, men vælges kun for to år.

 

Bestyrelsen mødes 8-12 gange om året. Bestyrelsen er ulønnet.

 

HUSK - frist for opstilling af kandidater til bestyrelsen er 1. oktober og at ens opstilling, som kandidat skal anbefales skriftligt af mindst fem aktive medlemmer.

 

Bestyrelsen vælger foreningens formand blandt sin midte efter den årlige generalforsamling og det årlige bestyrelsesvalg. Formanden er valgt for et år af gangen. Det er et krav, at formanden skal have været aktivt medlem af foreningen. Formanden oppebærer et honorar som årligt forhandles med bestyrelsen - se foreningens Pampernotat.

 

Daglig drift
Til den daglige drift har Søfartens Ledere et sekretariat, der består af en direktør og 8 fuldtidsansatte medarbejdere med forskellige kompetencer, som sammen skal sikre at foreningens og medlemmernes interesser varetages på bedste vis. Sekretariatet er sammen sat med såvel personer med maritim baggrund som skibsofficerer som  personer med uddannelse og erfaring indenfor administration, kommunikation, jura samt job- og karriererådgivning.